Á hậu Thuỵ Vân rạng rỡ như trăng rằm trong vai trò đại sứ