'Sao' Việt ngoài 30 giàu và giỏi nhưng vẫn lẻ bóng