11 kiểu trang phục khiến bạn đã thấp lại càng lùn.