Những câu nói các đức lang quân muốn nghe nhiều nhất