Mỹ nhân Việt thành công dù xuất thân trong gia đình nghèo khó